Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p.o.
Sámova 7
Popis

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 se sídlem Sámova 7, Praha 10 (dále jen CSOP v Praze 10) je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 10.

 

Sociální služby CSOP v Praze 10 poskytuje formou pobytovou, terénní a ambulantní a jsou zaměřeny zejména na pomoc seniorům a jejich rodinám. Sociální služby jsou registrované Magistrátem hl. m. Prahy a poskytují se ve shodě s ustanoveními zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, na podkladě smluvního ujednání s každým uživatelem.

 

Zdravotní služby CSOP v Praze 10 poskytuje v domácnostech klientů a v pobytových zařízeních, na základě registrace na odboru zdravotnictví Magistrátu Hl. m. Prahy a na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami.

 

Terénní služby:

 

Pečovatelská služba (PS) - terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám, kterým se narodilo tři a více dětí současně. PS pomáhá klientům s osobní hygienou, zajištěním chodu domácnosti, donáškou jídla, pochůzkami, nákupy, apod. PS je poskytována 7 dní v týdnu, od 7 – 20 hodin. PS je poskytována v domácnostech klientů a v domech s byty zvláštního určení Sámova a Zvonková.

 

Domácí zdravotní péče (DZP) terénní služba poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami dospělým osobám a to buď krátkodobě, dlouhodobě, po hospitalizaci, po úrazech.  DZP je poskytována zdarma na základě indikace praktického lékaře nebo za úhradu na základě uzavřené smlouvy. DZP zajišťuje ošetřovatelské úkony – komplexní péče o nepohyblivého pacienta, ošetřování proleženin, podání a aplikace léků, měření fyziologických funkcí, apod. DZP je poskytována 7 dní v týdnu (po – pá 7 – 18 hodin; víkendy, svátky 7 – 15 hodin). DZP je poskytována v domácnostech klientů a v domech s byty zvláštního určení Sámova a Zvonková.

 

Pobytové služby:

 

Domovy pro seniory (DS) -  pobytová služba poskytovaná celoročně seniorům, kteří potřebují pravidelnou každodenní pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

 

Domovy se zvláštním režimem (DZR) - pobytová služba poskytovaná celoročně osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění (lidé s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

 

Odlehčovací služby (OS) - pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Součástí této sociální služby je ošetřovatelská a rehabilitační péče.

 

Ostatní služby:

 

Domy s byty zvláštního určení -  jsou nájemní byty určené seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc druhé osoby. V bytech klientů je poskytována pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. O nájemní byt může požádat osoba, která splňuje základní kritéria pro přidělení bytové jednotky a to zejména: trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, využívání pečovatelské služby nebo domácí zdravotní péče a nevlastnění nemovitosti určené k trvalému bydlení.

 

Kluby seniorů (KS) -  jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů Prahy 10. KS pořádají zájezdy jednodenní i pobytové, přednášky a besedy na různá témata, setkání s duchovními různých křesťanských konfesí, vycházky, zájmové kroužky (šachy, bridž, ruční práce, klubové koncerty klasické hudby, zahradní slavnosti, kurzy cvičení paměti, rekondiční cvičení, tvůrčí dílny, taneční odpoledne, atd.).

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek - zahrnuje širokou škálu pomůcek (mechanické vozíky, chodítka, polohovací postele, matrace, klozetová křesla, sprchové židle, hole, berle, apod.), které zjednoduší a zlepší uživateli život a pečující osobě manipulaci a pomoc při zajištění péče. Pomůcky je možné zapůjčit na několik dní až měsíce na základě uzavřené nájemní smlouvy.

 

Středisko služeb pro děti a rodiče -  Dětské skupiny Broučci, Sluníčka a Motýlci jsou určeny pro děti od 1 roku do 3 - 4 let. Kvalifikovaný personál se zaměřuje na péči o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby. Děti se učí hygienickým návykům, stolování, sebeobsluze. Formou hry se ve výchovných programech klade důraz zejména na rozvoj řeči, konstruktivní a napodobivou hru, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, etickou a tělesnou výchovu.

 

Studentský dům -  pomáhá dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem projektu je umožnit těmto mladým lidem vysokoškolské studium (školné, náklady spojené se studiem a ubytování jsou hrazeny z finančních prostředků Městské části Praha 10) a poskytnout jim podmínky pro úspěšné absolvování studia. Sociální pracovníci domu studentům pomáhají při řešení každodenních problémů.

 

Veřejní opatrovníci -  se starají o záležitosti osob omezených ve svéprávnosti. Pomáhají při řešení složitých životních situací, v jednání s úřady a institucemi, s vyřízením sociálních dávek, při řešení otázek ze sociální oblasti, apod.


Adresa: Sámova 7
101 00 Praha 10
Telefon 1: 271 747 149
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.csop10.cz
Emailová adresa
Poznámka
Kategorie_old: Bydlení Domácnost Péče o blízké Péče o děti úmrtí
Kategorie kontaktu: Příspěvkové organizace MČ Praha 10|Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Chod domácnosti|Péče o děti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Úmrtí
Cílová skupina: Rodina a děti|Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>