Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Komunitní centrum Petrklíč
Nad Olšinami 2446/17
Popis

Cílová skupina a její potřeby 

Cílovou skupinou služby jsou senioři, kteří v určité míře nejsou schopni vlastními silami a dopomocí rodiny či blízkého okolí zajistit naplňování vlastních potřeb, které se týkají zejména osobní hygieny, péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, zajištění stravování, péče o domácnost, zajištění kontaktu se blízkými i společností, přiměřené seberealizace, zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí. 

 

Popis služby 

Služby jsou poskytovány především seniorům a lidem s postižením, kteří nejsou schopni vlastními silami, ani s dopomocí rodiny či blízkého okolí, zajistit naplňování vlastních potřeb. 

 

Terénní pracovníci pečovatelské služby pomáhají lidem především při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Poskytují stravu nebo pomáhají při zajištění stravy. Pomáhají také se zajištěním chodu domácnosti, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. 

 

Služby osobní asistence se poskytuje během celého dne bez časového omezení, a to nejen v domácnostech lidí, ale i v jiném prostředí, kde se pohybují, jako je například škola, nemocnice nebo úřady. KC Petrklíč zajišťuje službu 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáhající pracovníci se svou činností snaží rozvíjet možnosti uživatele služby, podpořit ho a maximalizovat jeho soběstačnost a nezávislost. Zároveň podpořit jeho nejbližší, aby převzali část péče a zodpovědnosti, kterou jim jejich vnitřní i vnější okolnosti dovolí. 

 

Etickým cílem služby je zachovat a podpořit důstojnost člověka v jeho vlastním vnímání i v tom, jak je vnímán svým okolím. 

 


Adresa: Nad Olšinami 2446/17
100 00 Praha 10

Telefon 1: 736 520 120
Telefon 2
Fax
Webové stránky: https://www.petrklice.cz
Emailová adresa: koordinator.praha@petrklice.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>